/IDÉN

Tänk dig något som inte finns, men som borde funnits för längesen...


Under Ekarna är en idé.

Idén om en ny form av mötesplats.

En modern, medveten, mellanmänsklig, meningsfull, möjliggörande mötesplats.


Åren 2020-2023 sker förverkligandet.

Allmänna arvsfonden finansierar arbetet.

Hofs Lifs driver och samordnar satsningen.


Just nu är verksamheten under uppbyggnad. Ett förändringsmöjliggörande sammanhang håller på att växa fram.

Ett original och ett levande exempel. Mötesplatsen blir en samlad kombination av öppen ateljé, verkstad, kunskapscenter, trädgård, kafé, butik, scen och utställning. Fem medarbetare i samarbete med ungdomar och ett nätverk av kulturaktörer genomför etableringen. 


Drömmen är att forma en engagerande helhet som kan användas av många - på många olika sätt. Behovet är stort av en ny plattform för kulturella initiativ och verkliga möten. Kultur, konst och hantverk är vår tids stora kraft- och kunskapskälla. Här finns många av svaren på de svåra frågor som mänskligheten står inför. När kulturen kan tillämpas på nya sätt och inom helt oprövade områden bidrar det till att hela samhället utvecklas. Det behöver vara nära till att själv och tillsammans kunna skapa och medverka till kultur.


Projektets kärnpunkter

PLATTFORM FRI KULTUR

Hofs Lifs är en plattform för fri kultur. För människor – av människor. Ambitionen är att utgöra ett möjliggörande, mänskligt och medvetet mellanrum i tillvaron. Den bärande idén är att lyfta fram kulturlivets egentliga uppgifter i vår tid och att koppla ihop det med såväl inre som yttre hållbarhet. Att tillgodose människors immateriella behov är den huvudsakliga inriktningen. Processen genomsyras av både det praktiska och det opraktiska; av det lyssnande, enkla, fria, vardagliga, innerliga, vackra, lekfulla, allvarliga, uppfinningsrika, omsorgsfulla och vilda.

 

PLATSSPECIFIKT

Hofs Lifs tar utgångspunkt i området Ringsberg/Kristineberg. Det är platsens kvaliteter, dess användare och besökare som står i fokus. Ett kosmolokalt kultursammanhang formas ur områdets materiella och immateriella vardagligheter. Arbetet inspireras av de två stora ekarna i platsens mitt. Träden står i ett öppet förhållande till både himmel och jord. I odlingarna och trädgården finns en naturlig koppling till mötesplatsens skafferi, kök, kafé och butik. Den stadsnära naturen gynnar förbindelsen med platsens själ. Områdets kulturhistoria meddelar sig tydligt vilket fördjupar engagemanget, där också framtiden söker sitt förflutna.

 

FÖRÄNDRINGSMÖJLIGGÖRANDE

Hofs Lifs är en helhet som syftar till att inspirera till förändring i tanke, känsla och handling. Det är en samskapande mötesplats för lokal innovation som vill ge livsrum och motiv för kultursociala initiativ. Väsentligt är det gemensamma utforskandet av vad som behövs för att vi ska kunna leva ett mera medvetet och verkligt rikt liv. Sambandet mellan kultur och hälsa utgör en viktig kraftkälla, både på individ- och samhällsnivå vilket behöver omsättas och tillämpas mera i praktiken. En ny kulturimpuls kan på djupet främja medkänsla, kreativitet och ansvarstagande - förmågor som slumrar, men som finns där i oss alla.

 

VAD ÄR EN MÄNNISKA

Hofs Lifs erbjuder en gårdskultur med aktiviteter inom konst, samtal, mat, trädgård, hantverk och tillverkning av produkter. Den framträdande - och bakomliggande - frågan för hela verksamheten är vad en människa egentligen är. Genom förstahandsupplevelser och skapande kommer vi närmare innebörden av det genuint mänskliga. Den egna scenen ger plats åt musik, dans, ord och bild som bidrar till att synliggöra det osynliga i människan. Ett sådant synliggörande sker också i utställningar, seminarier och föreläsningar.

 

GEMENSKAPSBILDANDE 

Hofs Lifs är ett offentligt rum, öppet för alla. Verksamheten erbjuder kulturella lärlingsplatser, som innebär att ungdomar och vuxna kan delta i uppbyggnad, drift och utveckling. Därtill består upplägget av samarbeten med olika aktörer i lokalsamhället. Det ökade samröret mellan kulturen och näringslivet samt mötet stad och land utgör prioriterade utvecklingsområden. Det är enbart tillsammans som vi kan komma fram till trovärdiga svar på de allra viktigaste frågorna i livet. Allt och alla hänger ihop.

 

KULTURELLT KUNSKAPSCENTER 

Hofs Lifs ger utrymme åt ett förnyat och mera verklighetsanknutet kunskapsbegrepp. Förutom förståndsmässig kunskap omfattas även empatisk, social, konstnärlig, omdömesbaserad och handlingsburen kunskap. Till sin helhet kan verksamheten betraktas som en pågående kunskapshändelse, en glänta för tillämpad kultur och utvidgad omvärldsuppfattning. Den levande organiska kunskapsakten präglas av ömsesidighet.

Att lära in och lära ut är samma sak.


PLATSUTVECKLING RINGSBERG/KRISTINEBERG

Hofs Lifs är drivande i arbetet för att få till stånd en genomgripande platsutveckling av Ringsberg/Kristineberg. Området bör omvandlas till ett unikt och helt nödvändigt kulturcentrum. Förutsättningarna är goda och potentialen finns på flera olika plan. En målmedveten framtidsinvestering skulle ge direkta värdeskapande effekter för både omland och stad. Ett förverkligande blir möjligt när kulturlivet, näringslivet och politiken samverkar. Satsningen behöver prioriteras och definieras som ett samhällsnyttigt stadsutvecklingsprojekt där kulturen ges en nyckelroll i visionsarbete, projektering och genomförande. 

Tänk dig något som inte finns, men som borde funnits för längesen.