/IDÉN

Projektets kärnpunkter

Tänk dig något som inte finns, men som borde funnits för längesen...


Under Ekarna är en idé.

Idén om en ny form av mötesplats.

En modern, medveten, mellanmänsklig, meningsfull, möjliggörande mötesplats.


Åren 2020-2023 sker förverkligandet.

Allmänna arvsfonden finansierar arbetet.

Hofs Lifs driver och samordnar satsningen.


Just nu är verksamheten under uppbyggnad. Ett förändringsmöjliggörande sammanhang håller på att växa fram.

Ett original och ett levande exempel. Mötesplatsen blir en samlad kombination av öppen ateljé, verkstad, kunskapscenter, trädgård, kafé, butik, scen och utställning. Fem medarbetare i samarbete med ungdomar och ett nätverk av kulturaktörer genomför etableringen. 


Drömmen är att forma en engagerande helhet som kan användas av många - på många olika sätt. Behovet är stort av en ny plattform för kulturella initiativ och verkliga möten. Kultur, konst och hantverk är vår tids stora kraft- och kunskapskälla. Här finns många av svaren på de svåra frågor som mänskligheten står inför. När kulturen kan tillämpas på nya sätt och inom helt oprövade områden bidrar det till att hela samhället utvecklas. Det behöver vara nära till att själv och tillsammans kunna skapa och medverka till kultur.


KULTURELL PLATTFORM

Under Ekarna är en ny kulturell plattform. Det är människans immateriella behov som står i fokus. Den bärande tanken rör kulturlivets nya uppgifter och dess koppling till såväl inre som samhällelig hållbarhet. Verksamheten genomsyras av både det praktiska och det opraktiska; av det lyssnande, fria, vardagliga, innerliga, enkla, vackra, idérika, omsorgsfulla...


FÖRÄNDRINGSMÖJLIGGÖRANDE

Under Ekarna är en samskapande mötesplats som ger förutsättningar för nya kulturella och sociala initiativ. En atmosfär utformas som inspirerar till förändring i såväl tanke, känsla som handling. Vad krävs för att vi ska kunna leva ett hållbart och verkligt rikt liv? Med en framtidsinriktad kulturimpuls är det möjligt att inspirera till ansvarstagande, medkänsla och välvilja.


PLATSSPECIFIKT

Under Ekarna tar helt tydligt utgångspunkt i närområdets unika kvaliteter och i människorna som använder och besöker platsen. Projektet är ett kosmolokalt initiativ, som är sammanlänkat både med det materiella och det immateriella. Det efterliknar de två ekträden på gården som står i relation både till himmel och jord. Platsens trädgårdar och stadsnatur bidrar till en nära förbindelse med platsens själ, genius loci. Områdets intressanta kulturhistoria fördjupar engagemanget. 


KULTURELLT KUNSKAPSCENTER 

Under Ekarna ger utrymme för ett förnyat och mera verklighetsanknutet kunskapsbegrepp. Förutom tankemässig kunskap omfattas även omdömesbaserad och handlingsburen kunskap. I sin helhet kan projektet betraktas som en pågående kunskapshändelse, en glänta för tillämpad kultur och utvidgad omvärldsuppfattning. Att lära in och lära ut är för Under Ekarna två olika aspekter av en och samma sak.   


VAD ÄR EN MÄNNISKA?

Under Ekarna erbjuder aktiviteter inom hantverk, odling, mat, konst, filosofi, samtal och produktutveckling. Genom skapande och förstahandsupplevelser får vi syn på vad det innebär att vara människa. Synliggörandet sker även i form av utställningar, seminarier och föreläsningar. Trädgården har en naturlig koppling till mötesplatsens skafferi med kafé, butik och matateljé. Scenen ger plats åt konstnärliga uttryck inom musik, dans, ord och bild. Den framträdande frågan är vad en människa är?


GEMENSKAPSBILDANDE 

Under Ekarna är en offentlig mötesplats - öppen för alla. Verksamheten erbjuder kulturella lärlingsplatser, vilket innebär att ungdomar får deltaga i uppbyggnad och drift. Därtill består upplägget av samarbeten med flera olika typer av aktörer i lokalsamhället. Ett ökat samröre mellan kulturen och näringslivet, idrottsrörelsen samt mötet mellan stad och land utgör prioriterade samverkansprojekt. Tillsammans kommer vi fram till svar på väsentliga frågor i tillvaron. Allt och alla hänger ihop - barn, unga, äldre, konst, kultur, mat, trädgård, hantverk, möten, arkitektur, innovation och företagande.